Webbdesignens språk, del 1

HTML är ett av de vanligaste språken som används vid webbdesign. HTML står för HyperText Markup Language och är ett så kallat märkspråk för hypertext. Tillsammans med HTTP och TCP/IP utgör HTML den grundläggande standarden för Internet och dess webbsidor. Vad HTML egentligen gör är att det anger en struktur och en logik för ett dokument samt hur det ska visas med hjälp av taggar (till exempel <html> … </html>). Bland annat talar HTML om vad som är en rubrik, vad som är en lista, vilken del av en text som är ett stycke och så vidare. I denna artikel ska vi gå djupare in på hur HTML utvecklades från ett relativt enkelt språk med ett fåtal taggar till att kunna skapa de mest avancerade hemsidorna.

World Wide Web och HTML

Den första prototypen av HTML presenteras 1992 av Tim Berners-Lee, uppfinnaren av World Wide Web. Syftet med World Wide Web var att skapa ett system som kunde länka samman olika dokument och så kallade webbsidor på Internet. I och med detta utvecklade Berners-Lee även världens första webbserver, världens första webbläsare, samt den första versionen av HTML, som sedan skulle komma att utvecklas under årens lopp. Först under mitten av 1990‑talet hade HTML sitt stora genomslag i världen och bland allmänheten. Det HTML som Berners-Lee skapade var influerat av det tidigare, än mer komplexa märkspråket, SGML (Standard Generalized Mark-up Language). Till exempel var användningen av tags i par (till exempel <head>…</head>) direkt kopierat från SGML. Fördelen med detta var givetvis att Bereners-Lee hade en grund att jobba fram sitt nya språk ifrån. Den stora skillnaden mellan HTML och SGML var att HTML blev mycket enklare att skriva och hantera, samt att språket gjorde det möjligt att länka hypertexter till varandra. Många anser att detta även var två av de faktorerna som ledde till HTML:s storslagna succé. Dessutom, på grund av att det var så pass enkelt att lära sig HTML, började människor skapa hemsidor världen över. Dessa tidiga webbsidor var väldigt enkla i sin utformning och helt textbaserade. Webben var folkets plattform och duktiga utvecklare tog saken i egna händer och började förbättra och utveckla HTML så att bättre och mer avancerade hemsidor kunde skapas. World Wide Web som vi känner den idag började att ta form.

HTML idag

Från början var HTML som sagt endast textbaserad, men ganska snart började det bli möjligt att inkludera även andra typer av information, framför allt bilder. College-studenten March Andreessen skapade <img>-taggen på 90-talet och sedan dess har det bara fortsatt att komma fler roliga och innovativa tags, vilket har gjort HTML mer avancerat. Idag talar man om olika versioner av HTML, varav den senaste är HTML 5.1.

Man kan säga att det finns fyra kategorier av elementtyper i HTML: Strukturmärken, beskriver själva syftet med en text (till exempel om en text är en huvudrubrik <h1>…</h1>). Sedan finns det så kallade hyperlänkmärkningar, vilka helt enkelt är länkar till ett annat dokument (till exempel <a href=”…”>…</a>, samt interaktiva element som skapar interaktiva objekt (till exempel en tabell <datagrid>…</datagrid>). Så kallad presentationsmärkning beskriver vilken stil en text ska ha (till exempel kursiv text <i>…</i>). Dock är det många webbdesigners som slutat använda dessa presentationsmärkningar. De har insett fördelarna av att separera struktur (HTML) och presentation. Istället använder man sig av stilmallar, CSS, för att bestämma hur sidan innehållet ska visas. Det är numera nämligen möjligt (och vanligt) att inkludera CSS samt även datorprogram såsom JavaScript i HTML. I nästkommande delar av denna artikelserie ska vi titta närmare på just CSS och JavaScript för att se vilka roller dessa språk spelar i webbdesign.